ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stabilirii unor măsuri pentru executarea lucrărilor în cadrul

Programului “Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi,08.01.2004, în ședință extraordinară.

Având în vedere:-expunerea de motive a Primarului Municipiului Vatra Dornei, Ing.Constantin Huțanu, privind asocierea municipiului Vatra Dornei cu Consiliul Județean Suceava în vederea finanțării realizării obiectivelor de investiții comune, cuprinse în prima etapă a Programului ”Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”;

- raportul Direcției economice și raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei;

-- în temeiul art.31 alin(1), (3) și (4), art.57, art.58 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HORĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă asocierea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, cu Consiliul Județean Suceava, în vederea realizării obiectivelor de investiții comune cuprinse in prima etapă a Programului ”Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”.

Art. 2 Municipiul Vatra Dornei va asigura din bugetul local sumele aferente rambursării datoriei publice locale externe ( rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri) care urmează a fi contractată de Consiliul Județean Suceava pentru finanțarea realizării obiectivelor de investiții comune cuprinse în prima etapă a Programului”Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”, în conformitate cu prevederile din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește primarul municipiului Vatra Dornei, să semneze contractul de asociere, cu detalierea responsabilităților fiecărei părți, în condițiile prezentei hotărâri.

 

Presedinte de Ședință

TĂRNICERU GABRIELA

Contrasemnează

SECRETAR,

PETRICĂ BORGOVAN

DATA 08.01.2004

NR. 1