ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifului aplicat de SC Gospodărire Orășenească SA

pentru colectarea și transportul gunoiului menajer

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 14.01.2004

Având în vedere expunerea de motive prezentată de inițiator, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”d”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă tariful pentru colectarea și transportul gunoiului menajer, aplicat de SC Gospodărire Orășenească SA, la nivelul de 235.000 lei/mc.

Art. 2 Tariful stabilit la art.1 se va aplica începând cu data de 01.01.2004.

Art. 3 SC Gospodărire Orășenească SA va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

IOAN MORARU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

14.01.2004

NR.10