ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea premiului special, scriitorului Grigorean Gheorghe,

constând în sprijin pentru tipărirea unei cărți

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi,30.09.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “n” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă acordarea premiului special pentru întreaga sa activitate culturală, literară și instructiv-educativă scriitorului Grigorean Gheorghe - președinte al Asociației Scriitorilor și Artiștilor Dorneni “Țara Dornelor”, ce constă 15.000.000 lei pentru finanțarea tipăriirii unei cărți a scriitorului Grigorean Gheorghe.

Art. 2 Primarul, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.09.2004

NR.100