ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor sociale pentru tineri realizate prin programul ANL

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi,30.09.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.43 al Legii nr.114/1996 a locuinței și ale Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată prin HG nr.60/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”s”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă criteriile și punctajul de repartizare a locuințelor sociale pentru tineri realizate prin programul ANL, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin compartimentul locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

30.09.2004

NR.102

Anexa la HCL nr.102/30.09.2004

 

CRITERII

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

 

A. Criterii restrictive:

1. Titularul cererii de locuință, care poate deveni beneficiar al unei repartiții de locuință pentru tineri, destinată închirierii, și titular al contractului de închiriere, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data repartizării locuinței. Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

Acte doveditoare: copie autentificată de pe actul de naștere și/sau de pe actul de identitate.

2. Titularul cererii de locuință și membrii familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe pentru tineri, destinată închirierii, în localitatea în care a solicitat locuință (pentru sectoarele municipiului București această restricție se referă la nedeținerea în proprietate a unei locuințe în municipiul București, indiferent în care sector al acestuia).

Acte doveditoare: declarații autentificate ale titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia.

NOTĂ:

Restricția nu are în vedere locuințe înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințe trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură.

3. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:

Lista de priorități se stabilește anual.

Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor prevăzute la pct. 1 și 2, și care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

4. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuințele.

Acte doveditoare: adeverință de la locul de muncă însoțită de o copie de pe cartea de muncă completată la zi.

 

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj

1. Situația locativă actuală:

1.1. chiriaș:

a) în aceeași localitate în care se află locul de muncă:

a1) spațiu din fond locativ de stat -------- 10 pct.;

a2) spațiu din fond locativ privat -------- 10 pct;

b) în altă localitate decât cea în care se află locul de muncă -------- 5 pct;

1.2. tolerat în spațiu:

a) în aceeași localitate în care se află locul de muncă -------- 10 pct;

b) în altă localitate decât cea în care se află locul de muncă -------- 5 pct;

1.3. suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu) - mp/locatar sau membru al familiei solicitantului:

a) mai mare de 18 mp -------- 0 pct;

b) mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv -------- 1 pct;

c) mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv -------- 2 pct;

d) 8 mp și până la 12 mp inclusiv -------- 3 pct;

e) mai mică de 8 mp. -------- 4 pct

2. Stare civilă actuală:

2.1. stare civilă:

a) căsătorit -------- 10 pct;

b) necăsătorit -------- 0 pct

2.2. Număr de persoane în întreținere:

  1. copii – pentru primul copil -------- 2 pct;

- pentru următorii copii -------- 3 pct de fiecare copil;

b) alte persoane, indiferent de numărul acestora -------- 1 pct.

3. Starea de sănătate actuală:

3.1. sănătos -------- 0 pct;

3.2. boala de care suferă solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat în întreținere, care necesită însoțitor sau o cameră în plus -------- 10 pct.

4. Vechimea cererii solicitantului:

4.1. până la 1 an -------- 0 pct;

4.2. între 1 an și 2 ani -------- 1 pct;

4.3. între 2 și 3 ani -------- 2 pct;

4.4. între 3 și 4 ani -------- 3 pct;

4.5. peste 4 ani -------- 4 pct

5. Venitul mediu net lunar/membru de familie:

5.1. mai mic decât salariul minim pe economie -------- 15 pct;

5.2. între salariul minim pe economie și venitul mediu pe economie -------- 10 pct

5.3. peste venitul mediu pe economie -------- 5 pct.

6. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională:

6.1. fără studii și fără pregătire profesională -------- 1 pct;

6.2. cu școală generală, fără pregătire profesională -------- 2 pct;

6.3. cu studii medii, fără pregătire profesională -------- 5 pct;

6.4. cu studii medii sau profesionale de specialitate -------- 10 pct;

6.5. cu studii superioare de scurtă durată -------- 15 pct;

6.6. cu studii superioare -------- 25 pct.

7. Locul de muncă:

7.1. instituții publice de interes național și comunitar -------- 15 pct;

7.2. companii și regii autonome de interes național sau local -------- 10 pct;

7.3. agenți economici -------- 5 pct;

7.4. alte locuri de muncă -------- 2 pct.

8. tineri evacuați din locuință în virtutea unor prevederi contractuale sau legale care nu țin de voința sau comportamentul lor sau a căror locuințe au fost retrocedate foștilor proprietari -------- 5 pct.

9. tineri care au adoptat copii din casele de ocrotire socială -------- 15 pct.

10. Tineri proveniți din instituții de ocrotire socială și care au vârsta de 18 ani - 5 pct.

NOTĂ:

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A.

Au prioritate în repartizarea unei locuințe tinerii proveniți din casele de ocrotire socială, care au împlinit vârsta de 18 ani, și solicitanții care au adoptat și/sau adoptă copii din casele de ocrotire socială.

În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luând în considerare data efectivă a înregistrării cererii (zi/lună/an), având prioritate, în acest caz, solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul în care departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală + venitul mediu net lunar pe membru de familie).