ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor de alocare de masă lemnoasă pe picior populației pentru construcții și încălzirea locuinței

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi,30.09.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.26/1996 – Codul silvic și Ordinul MAAP nr.413/2001;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”f”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea de masă lemnoasă pe picior către populație pentru construcții și încălzirea locuinței din pădurea proprietatea municipiului Vatra Dornei, în limita posibilităților și a cotei anuale de tăiere aprobate, în funcție de următoarele criterii:

Art. 2 Se stabilesc cantitățile maxime de masă lemnoasă ce pot fi cumpărate anual de populație la:

Art. 3 Prețurile de vânzare a masei lemnoase pentru încălzire sunt cele practicate de ROMSILVA.

Prețurile de vânzare a masei lemnoase pentru construcție sunt 75% din cele practicate de ROMSILVA.

Art. 4 Persoanele fizice cărora li se aprobă cumpărarea de material lemnos pe picior au obligația să exploateze lemnul cu respectarea normelor silvice de exploatare în vigoare.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru Fond Funciar, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.09.2004

NR.103