ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, în vederea construcției de locuințe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit astăzi, 30.09.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispozițiile art.4 din Legea nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, modificată și completată și HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

În temeiul dispozițiilorfart. 38 alin. (2) lit. “x” și al art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se completează inventarul terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosință gratuită, în vederea construcției de locuințe pentru tineri, în temeiul Legii nr.15/2003, aprobat prin HCL nr.31/2004, cu lotul prezentat în anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă, atribuirea în folosință gratuită, în vederea construcției de locuințe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003, a unui lot de teren de 300 mp. situat în strada Chilia nr.34, pentru Odochian Laura.

Art. 3 Amplasamentul lotului de la art. 2 este descris în planul din anexa nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.09.2004

NR.104

 

 

 

Anexă la HCL nr.____/30.09.2004

 

 

SITUAȚIA

terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, din intravilanul municipiului Vatra Dornei

 

 

Municipiul Vatra Dornei

Suprafața totală

-mp-

Din care:

Curți, construcții

arabil

vii

livezi

pășuni

Strada: Chilia nr.34

300

300

-

-

-

-

 

Primar Secretar

Constantin Huțanu Petrică Borgovan