ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționarea unor exponate din colecția personală a domnului Cruceanu Ion, muzeograf la Muzeul de etnografie

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, precum și procesul verbal de negociere încheiat de comisia constituită conform HCL nr.65/2004;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea unui număr de 443 piese, grupate în 62 de categorii, exponate din colecția personală a muzeografului Cruceanu Ion, descrise în anexa ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prețul de achiziție al exponatelor, așa cum a fost negociat de către comisia de negociere la 166.000.000 lei.

Art. 3 Plata prețului se va face până la data de 31 octombrie 2004.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Muzeul de etnografie, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.09.2004

NR.105