ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind cofinanțarea Programului de voucere GRASP privind executarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea Stației de epurare

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi ,30.09.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2001 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “g” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare Stație de epurare”.

Art. 2 Se aprobă cofinanțarea Programului de voucere GRASP privind întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare Stație de epurare”.

Art. 3 Primarul, prin Direcția economică și Serviciul D.S.I.E., va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.09.2004

NR.106