ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea executării lucrării de hidroizolație a

acoperișului clădirii administrative a Stației de apă Roșu

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi,30.09.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “m” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă executarea lucrării de hidroizolație a acoperișului clădirii administrative a Stației de apă Roșu.

Art. 2 Finanțarea lucrării va fi asigurată de la bugetul local, cu suma de 200 milioane lei, conform devizului anexă.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.09.2004

NR.108