ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acceptarea trecerii unor imobile situate în localitatea Dealu Floreni, comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Vatra Dornei și administrarea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.09.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) și art.12 alin.(1) și (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acceptă preluarea unor imobile situate în satul Dealu Floreni, comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava, din domeniul public al Statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale – Unitatea Militară 02542 Focșani, în domeniul public al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava și administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei după cum urmează:

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică și serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.09.2004

NR.109