ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării lucrărilor

ce se vor executa în municipiul Vatra Dornei în cadrul Programului

“Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 07.02.2004, în ședință extraordinară

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Vatra Dornei, Constantin Huțanu, raportul Direcției economice și raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei;

În conformitate cu dispozițiile art.31 alin(1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.38 alin.(2), art.40 alin (4) și art. 46 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) Se aprobă contractarea de către municipiului Vatra Dornei, a unei părți în valoare de 16540 mii EURO din creditul ce va fi contractat, în condițiile contractului de facilitate de credit, cu Deutsche Bank AG London pentru finanțarea realizării obiectivelor de investiții cuprinse în prima etapă a Programului ”Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”.

(2) Sumele aferente rambursării datoriei publice locale externe rezultate din acest credit (capital, dobânzi, comisioane și alte costuri) se vor asigura din bugetul local.

Art. 2 Se validează procedura de selecție a băncii finanțatoare realizată de către Consiliul Județean Suceava pentru contractarea creditului necesar finanțării primei etape a Programului ”Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”, recunoscându-se că partea din acest credit menționată în art.1 va fi contractată în numele municipiului Vatra Dornei.

Art. 3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Suceava să negocieze și să contracteze creditul menționat la art.1 în numele municipiului Vatra Dornei și să semneze contractul de credit, precum și orice documente, notificări etc. în legătură cu contractul de credit, inclusiv cu privire la obținerea aprobării Comisiei de autorizare a contractării sau garantării de împrumuturi externe de către autoritățile administrației publice locale, potrivit legislației în vigoare.

Art. 4 Județul Suceava, prin Consiliul Județean Suceava, este, de asemenea, împuternicit să realizeze procedurile de selecție pentru contractarea achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii necesare implementării programului, să administreze creditul menționat la art.1, în ceea ce privește relația cu banca și modalitățile de realizare a tragerilor și rambursărilor, precum și orice alte operațiuni necesare în realizarea proiectului.

Art. 5 Se aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei cu Consiliul Județean Suceava, în numele Județului Suceava și cu celelalte consilii locale din județul Suceava care vor semna contractul de asociere, pentru realizarea obiectivelor de investiții comune cuprinse în prima etapă a Programului ”Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”.

Art.6 Se împuternicește primarul municipiului Vatra Dornei, să negocieze și să semneze contractul de asociere menționat la art.4, cu detalierea responsabilităților fiecărei părți.

 

Președinte de ședință,

Consilier local

MARIUS BADULESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

07.02.2004

NR.11