ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Vatra Dornei înscrise în anexa nr.6 la Hotărârea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.1170/2004

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi,30.09.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și art.1 din HG nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, a bunurilor imobile înscrise la pozițiile 34, 35 și 36 de la Secțiunea I “bunuri imobile” din anexa nr.6 la HG nr.1357/2001, identificate după cum urmează:

Art. 2 Bunurile înscrise în pozițiile 34, 35 și 36 de la Secțiunea I “bunuri imobile” din anexa nr.6 la HG nr.1357/2001 se elimină din “Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava”.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.09.2004

NR.110