ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind delegarea Asociației Județene pentru Alimentări cu Apă, Canalizări și Salubrizări în Județul Suceava să semneze contractul de concesiune cu operatorul regional SC ACET SA Suceava

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.09.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Suceava nr.58/2003 privind asocierea Consiliului Județean Suceava cu Consiliile Locale din 5 municipii și 3 orașe ale județului;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”f” și “h”, art.46, art.48 și art.50 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se deleagă Asociația Județeană pentru Alimentări cu Apă, Canalizări și Salubrizări în Județul Suceava (A.J.A.A.C.S. Suceava) să semneze contractul de concesiune cu operatorul regional SC ACET SA Suceava, în aplicarea Proiectului “Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă a județului Suceava” în cadrul Programului SAMTID

Art. 2 Se dă acordul privind schimbarea obiectivului “Reabilitarea stației de pompare” cu obiectivul “Reabilitarea stației de tratare” în cadrul Programului SAMTID.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul D.S.I.E., va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

30.09.2004

NR.111