ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 16 milioane de lei, pentru organizarea și desfășurarea concursului interjudețean de matematică

”Memorialul Ștefan Dârțu” Ediția a V-a - 2004

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 29.10.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 - privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și “n” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 16.000.000 lei Liceului teoretic “Ion Luca”, în vederea susținerii cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea Concursului Interjudețean de matematic㠓Memorialul Ștefan Dîrțu” ediția a V-a, în perioada 11-13 decembrie 2004.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

ROMAN BOCA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

29.10.2004

NR.112