ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării unui ajutor umanitar, pentru Harabagiu Adela, în vederea efectuării unei intervenții chirurgicale în străinătate

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 29.10.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și “s”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă acordarea unui ajutor umanitar în sumă de 20.000.000 lei pentru Harabagiu Adela, în vederea efectuării unei intervenții chirurgicale în străinătate.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Compartimentul Asistență socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

ROMAN BOCA

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

29.10.2004

NR.113