ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație, a terenului situat în str. Oborului nr.8, aferent spațiilor comerciale proprietatea S.C. Lorex Prod Impex S.R.L,

S.C. Pal–Martin S.R.L, S.C. Adyta Prodex S.R.L. și S.C. La Nigra S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 29.10.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 220 mp. teren aferent spațiilor comerciale proprietate privată, situat în str. Oborului nr.8, Vatra Dornei, identic cu parcela topo nr.1778/3 din CF 6363, în cote indivize către următorii:

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 25,6 dolari/mp, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului, restul sumei plătindu-se în două tranșe egale, în timp de 6 luni de la data încheierii contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

ROMAN BOCA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

29.10.2004

NR.115