ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unei suprafețe

de 30 mp, lângă Pârtia Parc, în vederea amplasării unei construcții cu destinația de Școală de schi.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 29.10.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a suprafeței de 30 mp teren situat la Pârtia Parc, pe aliniamentul chioșcurilor de închiriat material sportiv, în vederea amplasării unei construcții cu destinația de Școală de schi.

Art. 2 Nivelul de pornire la licitație a chiriei va fi cel prevăzut de hotărârea privind taxele, impozitele și chiriile locale.

Art. 3 Durata închirierii terenului se stabilește la 3 ani cu posibilitate de prelungire.

Art. 4 Vor avea prioritate la închiriere specialiști în domeniul schiului din Vatra Dornei, care au participat și au obținut rezultate la competițiile internaționale (campionate mondiale, olimpiade).

Art. 5 Construcția ce urmează a fi amplasată va păstra caracteristicile și dimensiunile celorlalte construcții din zonă.

Art. 6 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism și Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

ROMAN BOCA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

29.10.2004

NR.116