ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.96/2003 privind stabilirea

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2004

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 07.02.2004, în ședință extraordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (2) lit. d) ultima teză din Legea administrației publice locale nr. 215/2002, cu modificările și completările ulterioare, prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale, precum și art. 296 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;

În temeiul dispozițiilor art.38 alin.(2) lit.”d” și art.46 alin.(1) din Legea 215/2001- a administrației publice locale:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1

Taxele locale prevăzute de art.267, 268 și 271 din Codul fiscal și anume:

aprobate prin HCL nr.96/2003 anexa I. 6, se modifică în sensul diminuării lor la nivelul maxim prevăzut de Codul fiscal.

ART. 2

Noul nivel al taxelor enumerate la art. 1 este prezentat în anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3

(1) Prezenta hotărâre se comunică Prefectului județului Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului municipiului Vatra Dornei.

(2) Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul autorităților administrației publice locale, cât și prin presa locală.

ART. 4

Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului prin serviciile de specialitate.

Președinte de ședință,

Consilier local

MARIUS BADULESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

07.02.2004

NR.12