ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării mandatului de consilier local

al domnului Pardău Dumitru

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 16.12.2004, în ședință ordinară

 

Având în vedere cererea de renunțare la funcția de consilier local a domnului Pardău Dumitru, formulată în temeiul art.91 alin.(3) din Legea nr.161/2003;

În conformitate cu prevederile art.88 alin.(1) lit.”g” din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale art.9 alin.(2) lit.”b” și alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

În baza referatului constatator semnat de primarul și secretarul municipiului;

În temeiul dispozițiilor art. 12 alin.1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se ia act de cererea de renunțare la funcția de consilier local și constată încetarea mandatului de consilier local al domnului Pardău Dumitru.

Art.2 Se declară vacant locul de consilier local al domnului Pardău Dumitru.

Președinte de ședință

ROMAN BOCA

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

16.12.2004

NR.121