ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor

pentru anul 2005

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 16.12.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luând în considerare prevederile:

- art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,

- art. 38 alin. (2) lit. d) ultima teză din Legea administrației publice locale nr. 215/2002, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 16 lit. (b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr .45/2003 privind finanțele publice locale;

In baza prevederilor art.253 alin. 2 si 6, art. 255 alin. 2, art.260 alin. 2, art.265 alin.2, art.267 alin. 1,4,7,11,12,13, art.268 alin.1,2,3,4, art 270 alin.4, art. 282 alin.1 și 2, art.283 alin.1,3,4, art.286 alin.1 si 3, art.287, art.292 din Legea nr.571/2003 cu modificarilor ulterioare;

Avand in vedere prevederile pct. 53 alin.1, pct.54, pct.72 alin.3, pct.91, pct.146, pct.155 alin.1 lit.c, pct.156 alin.2, pct.158 alin.3 și 4, pct.163 alin.2, pct.169, pct.180 alin.1, pct.185 alin.1 si 2, pct.188 alin.1 lit.a, pct192, pct.198, pct.199 lit A subpct.2.3,2.5, pct202, pct.222, pct.224 alin.1 si 2, pct.255 din Hotararea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii. 571/2003 privind codul fiscal;

Ținând seama de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 783/2004 privind actualizarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2005.

Analizând Nomenclatura stradală, precum și Planul urbanistic general al municipiului Vatra Dornei,

Ținând seama de necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2005 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și de condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

În temeiul dispozițiilor art.38 alin.(2) lit.”d” și art.46 alin.(1) din Legea 215/2001- a administrației publice locale:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1

Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2005, după cum urmează:

a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anii 2004 și 2005, constituind anexa nr. 1;

b) cota de impozit pe clădiri la persoanele juridice care au efectuat reevaluarea cladirilor cu data de 01.01.2002 sau au dobandit cladirile incepand 01.01.2002 prevăzută la art. 253 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se stabilește la 1 %;

c) cota de impozit pe clădiri la persoanele juridice care nu au efectuat reevaluarea cladirilor incepand cu anul 2002 dar au efectuat o reevaluare in perioada 01.01.1998-01.01.2002 prevazuta la art.253 alin.6 din Legea 571/2003 modificat de Ordonanta de Urgenta nr. 83/2004 se stabilește la 5 %;

d) cota de impozit pe clădiri la persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare incepand cu 1 ianuarie 1995 prevazuta la art.253 alin.6 din Legea 571/2003 modificat de Ordonanta de Urgenta nr. 83/2004 , se stabilește la 10 %;

e) cota taxei de reclamă și publicitate prevăzută la art. 270 alin. 4 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la 3 %;

f) cota taxei hoteliere prevăzută la art 279 alin.2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la 3 % si se aplica la tariful de cazare numai pentru o singura noapte de cazare ,indiferent de perioada reala de cazare.

ART. 2

Bonificația prevazuta pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri , a impozitului pe teren sitaxa asupra mijloacelor de transport de către persoanele fizice până la data de 15 martie, prevăzută la art. 255 alin.2, art 260 alin2,art 265 alin 2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește după cum urmează:

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %;

b) în cazul impozitului pe teren, la 10 %

c) in cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 10%

ART. 3

Se aproba procedura ,criteriile de acordare a scutirii la plata impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu prevazuta la art.286 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal potrivit anexei nr. 2.

ART. 4

Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la art.286 alin.(3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal potrivit anexei nr. 3.

ART.5

Pentru determinarea impozitului pe clădiri ,a impozitului pe teren și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe teren in cazul persoanelor juridice pentru anul 2005, se aplica zonarea municipiului Vatra Dornei descrisă în anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

ART. 6

Se aproba taxele speciale si cuantumul lor pentu anul 2005 potrivit anexei nr.5.

ART. 7

Se aprobă nivelul chiriilor, tarifelor si taxelor altele decât cele prevăzute in anexa nr.1, după cum urmează:

-chiriile pentru folosirea terenurilor din domeniul public si privat sunt cele prevazute în anexa nr.6.

-chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință sunt cele stabilite în anexa nr.7

-alte taxe locale sunt cele prevazuteîn anexa nr.8

-tarifele pentru prestari servicii sunt cele prevazute în anexa nr.9.

ART.8

Anexele nr. 1 - 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 9

Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei nr.96/28.11.2003 si Hotărârea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei nr.12 /2004

ART. 10

Prezenta hotărâre se comunică Prefectului județului Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului municipiului Vatra Dornei.

ART. 11

Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica începând cu 01.01.2005 și vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului prin serviciile de specialitate.

Președinte de ședință

ROMAN BOCA

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

16.12.2004

NR.124