ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării Comisiei locale de ordine publică, conform art.5 din Legea nr.371/2004

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 16.12.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “i” și “q”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Vatra Dornei în următoarea componență:

Președinte – Constantin Huțanu – primarul municipiului

Membrii: – șeful poliției Vatra Dornei

Art. 2 Comisia nominalizată la art.1 va îndeplini atribuțiunile prevăzute la art.6 din Legea nr.371/2004.

Art. 3 Primarul municipiului și Comisia locală de ordine publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

ROMAN BOCA

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

16.12.2004

NR.125