ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării Poliției Comunitare, conform art.4 din Legea nr.371/2004

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 16.12.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “i” și “q”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înființarea Serviciului de Poliție Comunitară a municipiului Vatra Dornei prin reorganizarea Subunității Vatra Dornei din cadrul Corpului gardienilor publici Suceava începând cu data de 01 ianuarie 2005.

Art. 2 Se aprobă organigrama Serviciului de Poliție Comunitară a municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Comunitare a municipiului Vatra Dornei va face obiectul unei hotărâri ulterioare.

Art. 4 Primarul municipiului, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

ROMAN BOCA

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

16.12.2004

NR.126