ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare organizării și desfășurării unor acțiuni și manifestări ocazionate de sărbătorile de iarnă

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 16.12.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 - privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și “p” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 530 milioane lei necesară organizării și desfășurării Festivalului de datini și obiceiuri de iarn㠓Porniți Plugul Feți Frumoși!” – ediția a VII-a, organizării concertului de colinde, a amenajării Orășelului copiilor și iluminat ornamental, precum și oferirea de pachete familiilor nevoiașe.

Art. 2 Detalierea cheltuielilor este prezentată în devizul estimativ, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, Compartimentul administrativ și Compartimentul asistență socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

ROMAN BOCA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

16.12.2004

NR.127

 

 

 

Anexă la HCL nr.127/2004

 

 

 

DEVIZ ESTIMATIV

 

 

 

TOTAL: 530 MILIOANE LEI