ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării Programului “Activități de implementare și monitorizare a Strategiei pentru

îmbunătățirea situației rromilor – 2004”,

Proiectul “Secție de producție împletituri nuiele”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 16.12.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 - privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004 și ale HG nr.1514/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea Proiectului “Secție de producție împletituri nuiele” din cadrul Programului “Activități de implementare și monitorizare a Strategiei pentru îmbunătățirea situației rromilor – 2004”, cu suma de 293.427.792 lei reprezentând contribuție locală de 10 % din valoarea proiectului.

Art. 2 La încheierea duratei de implementare a proiectului dreptul de proprietate asupra bunurilor rezultate din proiect se va transfera beneficiarilor proiectului, respectiv grupului de inițiativă a comunității romilor din Vatra Dornei, cu condiția menținerii activității la capacitatea inițială și menținerea numărului de 30 de angajați timp de 3 ani, dintre care 30% romi.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

ROMAN BOCA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

16.12.2004

NR.128