ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii din evidențele contabile în vederea demolării a imobilului din str. Mihai Eminescu nr.48, imobil în care funcționează Școala generală nr.4, internatul școlar, cantina

și căminul de bătrâni

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 16.12.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat și scoaterea din evidențele contabile în vederea demolării a imobilului din str. Mihai Eminescu nr.48, imobil în care funcționează Școala generală nr.4, internatul școlar, cantina și căminul de bătrâni.

Art. 2 Se aprobă demolarea imobilului descris la art.1 în vederea edificării unui nou corp de clădire cu destinația de școală.

Art. 3 Datele din Inventarul domeniului public, atestat prin Anexa nr.6 la HG nr.1357/2001, se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Activitățile desfășurate în aceste spații vor fi redistribuite în imobile proprietatea publică a municipiului.

Art. 5 Se aprobă scoaterea din evidențele contabile și demolarea imobilului clădire cu locuințe situat în din str. Mihai Eminescu nr.48, nr. de inventar 1272, valoare de inventar – 166.300 lei.

Pentru locuințele proprietate particulară din acest imobil se vor identifica și achiziționa alte locuințe și se va face schimb de locuință.

Art. 6 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Compartimentul Locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

ROMAN BOCA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

16.12.2004

NR.129