ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării Poliției și Jandarmeriei pentru asigurarea cu carburanți pentru mijloacele de intervenție

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 27.02.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.45/2003 a finanțelor publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și “q”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea lunară a contravalorii a 100 litri carburant-benzină pentru Poliția municipiului Vatra Dornei și a contravalorii a 100 litri carburant-benzină pentru Jandarmeria Vatra Dornei în vederea asigurării consumului mijloacelor auto de intervenție.

Sumele vor fi virate lunar în limita disponibilului bugetului local.

Art.2 Primarul municipiului prin Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

Consilier local

MARIUS BADULESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

27.02.2004

NR.13