ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare refacerii instalației de încălzire a Casei de cultur㠓Platon Pardău” și amenajarea unui spațiu în Casa de cultură cu destinația de Club al pensionarilor

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 16.12.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și “n” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă refacerea instalației de încălzire a Casei de cultur㠓Platon Pardău”, precum și amenajarea unui spațiu în Casa de cultură cu destinația de Club al pensionarilor.

Art. 2 Cheltuielile vor fi suportate din bugetul local conform devizului anexă.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

ROMAN BOCA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

16.12.2004

NR.130