ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acceptarea trecerii unei părți din imobilul situat în municipiul Vatra Dornei,str. Unirii nr. 20A, județul Suceava din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Vatra Dornei și administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 16.12.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) și art.12 alin.(1) și (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și OUG nr.84/2001 privind înființarea organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanei;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acceptă preluarea unei părți din imobilul situat în municipiul Vatra Dornei, str. Unirii nr.20A, județul Suceava din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Vatra Dornei și administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei cu următoarele date de identificare:

pentru organizarea și funcționarea serviciului public comunitar de evidență a persoanei Vatra Dornei.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică și serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

ROMAN BOCA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

16.12.2004

NR.132