ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea aportului Consiliului local al municipiului Vatra Dornei la creșterea capitalului social al SC ACET SA Suceava și desemnarea unui reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a SC ACET SA Suceava, pentru realizarea obiectivului “Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în județul Suceava” în cadrul Programului SAMTID.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 16.12.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.31 alin.(2) OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.29/30.03.2004 privind participarea Consiliului local al municipiului Vatra dornei în calitate de acționar și delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare proprietatea municipiului la SC ACET SA Suceava, care va funcționa prin reorganizarea ca operator regional pentru realizarea obiectivului “Reabilitarea sistemelor de alimentarea cu apă potabilă în județul Suceava” în cadrul Programului SAMTID.

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și “i” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se stabilește aportul Consiliului local al municipiului Vatra Dornei la mărirea capitalului social al SC ACET SA Suceava la suma de 1.371.209.385 lei, echivalentul a 8645 de acțiuni, reprezentând aport în natură.

Art. 2 Se desemnează d-na Ianovici Violeta – director executiv în cadrul Primăriei municipiului Vatra Dornei ca reprezentant al autorității administrației publice locale Vatra Dornei în Adunarea Generală a Acționarilor a SC ACET SA Suceava, operatorul unic regional pentru realizarea obiectivului “Reabilitarea sistemelor de alimentarea cu apă potabilă în județul Suceava” în cadrul Programului SAMTID.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și DADP va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

ROMAN BOCA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

16.12.2004

NR.133