ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a suprafeței de 5000 mp, în str.Unirii f.n., în vederea edificării unor spații de producție

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 16.12.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a suprafeței de 5000 mp teren situat în strada Unirii f.n., în vederea edificării unor spații de producție pentru prelucrarea superioară a fructelor de pădure.

Valoarea minimă a investiției va fi de 1.000.000 euro.

Art. 2 Durata concesiunii se stabilește la 49 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art. 3 Nivelul de pornire la licitație al redevenței se stabilește la 1,5 dolari/mp, plătibilă în 10 ani.

Art. 4 În termen de 1 an de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să înceapă investițiile.

Art. 5 Concesionarea se menține doar în condițiile desfășurării activității cu cel puțin 20 de angajați.

Art. 6 În cazul rezilierii contractului de concesiune predarea terenului se va face în starea inițială în care a fost preluat.

Art. 7 Primarul municipiului, prin Direcția Economică și Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

ROMAN BOCA

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

16.12.2004

NR.135