ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, a suprafeței

de 20 mp și închirierii, fără licitație publică, a suprafeței de 40 mp

în str.Bârnărel nr.4, către Pața Toader Narcis,

în vederea extinderii locuinței

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 16.12.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.15, lit.”e” din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea construcțiilor și prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă concesionarea, fără licitație publică, a suprafeței de 20 mp teren situat în strada Bârnărel nr.4, către Pața Toader Narcis, în vederea extinderii locuinței.

Art. 2 Durata concesiunii se stabilește la 49 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art. 3 Nivelul redevenței se stabilește la 10 dolari/mp, plătibilă în 10 ani.

Art. 4 Se aprobă închirierea, fără licitație publică, a suprafeței de 40 mp. teren curte situat în strada Bârnărel nr.4, către Pața Toader Narcis.

Art. 5 Durata închirierii se stabilește la 3 ani cu posibilitatea prelungirii, iar nivelul chiriei va fi cel stabilit prin hotărârea anuală a consiliului local privitoare la impozite, taxe, chirii și tarife locale.

Art. 6 Primarul municipiului, prin Direcția Economică și Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

ROMAN BOCA

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

16.12.2004

NR.136