ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind propunerea raportului de evaluare a activității

secretarului municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 16.12.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierul local Crăciunescu Ilie și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit.d din Metodologia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, aprobată prin HG nr.1209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (3), precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se propune Primarului municipiului Raportul de evaluare a activității secretarului municipiului Vatra Dornei, pentru perioada 01.12.2003 –01.12.2004, cu un o notă finală a evaluării de 4,47 corespunzătoare calificativului -foarte bine- conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, va efectua evaluarea și va înainta raportul de evaluare Prefectului județului Suceava, în vederea contrasemnării.

Președinte de ședință

ROMAN BOCA

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

16.12.2004

NR.138