ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării unor sume necesare pentru participarea sportivilor de la “Clubul Sportiv Școlar” Vatra Dornei la Campionatele naționale de sanie de la Sinaia

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 27.02.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.45/2003 a finanțelor publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 31.200.000 lei Clubului Sportiv Școlar în vederea susținerii participării sportivilor la Campionatele Nationale de sanie de la Sinaia.

Art.2 Primarul municipiului prin Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

Consilier local

MARIUS BADULESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

27.02.2004

NR.14