ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare pentru dotarea cu echipamente și materiale

a Formației Salvamont-Vatra Dornei, conform HG nr. 77/2003

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 27.02.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HG nr.77/2003 și ale O.G. nr.45/2003 a finanțelor publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 314 milioane lei pentru dotarea cu echipamente și materiale a Formației Salvamont, în vederea desfășurării activității în condiții optime.

Art.2 Suma prevăzută la articolul precedent va fi suportată astfel: 100 milioane din bugetul local, capitolul cultură-sport și 214 milioane din taxa salvamont.

Art.3 Sumele alocate vor fi utilizate pentru achiziționarea de echipamente și materiale conform devizului anexă.

Art.4 Primarul, prin Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

MARIUS BADULESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

27.02.2004

NR.15