ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, către SC DORNACOM SA, a suprafeței de 150 mp, teren ocupat de construcție, reprezentând cota de 14/56 aferentă spațiilor comerciale, proprietatea privată a acesteia,

teren situat în str. Unirii nr.48-54

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 27.02.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 150 mp, teren situat în strada Unirii nr.48-54, către S.C. DORNACOM SA., teren ocupat de construcție, reprezentând cota de 14/56 aferentă spațiilor comerciale.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 11,6 dolari/mp, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului, restul sumei plătindu-se în două tranșe egale, în timp de 6 luni de la data încheierii contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

Consilier local

MARIUS BADULESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

27.02.2004

NR.16