ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării unui Centru de zi școlar pentru copii proveniți din familii cu probleme sociale

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 14.01.2004

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.42 al Legii nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”s”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă înființarea unui Centru de zi școlar pentru copii proveniți din familii cu probleme sociale în municipiul Vatra Dornei

Art.2 Centrul de zi va funcționa în imobilul Școlii cu clasele I-IV din str. Chilia.

Art.3 Funcționarea Centrului de zi se va face în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare care va fi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local.

Art.4 Primarul municipiului prin Serviciul de asistență socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

Consilier local

IOAN MORARU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

14.01.2004

NR.2