ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acceptarea donației de la Asociația Filantropic㠓CHRISTIANA”

a unei autoutilitare, ce urmează a fi utilizată de Serviciul Salvamont

ca vehicul de interventie

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 27.02.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor art.123 alin (3) art. 38 alin. (2) lit. “f” și art. 46 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acceptă donația din partea Asociației Filantropice “CHRISTIANA”, a unei autoutilitare marca ROBUR cu an de fabricație 1980, înmatriculată cu nr.SV 03 MBK, ce urmează a fi utilizată de de Serviciul Salvamont ca vehicul de interventie.

Art.2 Primarul municipiului prin Serviciul Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

MARIUS BADULESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

27.02.2004

NR.20