ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren în vederea cosntrucției de locuințe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 27.02.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă, atribuirea unor loturi de teren, în vederea construcției de locuințe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003, după cum urmează:

Art. 2 Amplasamentele celor două loturi sunt descrise în planurile anexe.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

MARIUS BADULESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

27.02.2004

NR.21