ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea prețului de pornire la licitație publică pentru închirierea trupulrilor de pășune Măgura Mică, Giumalău Ciungi și Arșița Căprăriei – proprietatea municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 27.02.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor art.125 și art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a trupului de pășune Măgura Mic㠖 proprietatea municipiului Vatra Dornei.

Art.2 Prețul de pornire la licitație pentru trupul Măgura Mică, se stabilește la 240.000 lei/ha.

Art.3 Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a trupului de pășune Giumalău Ciungi– proprietatea municipiului Vatra Dornei.

Art.4 Prețul de pornire la licitație pentru trupul Giumalău Ciungi, se stabilește la 90.000 lei/ha.

Art.5 Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a trupului de pășune Arșița Căprăriei– proprietatea municipiului Vatra Dornei.

Art.6 Prețul de pornire la licitație pentru trupul Arșița Căprăriei, se stabilește la 120.000 lei/ha.

] Art.7 Se aprobă Caietul de sarcini, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Durata contractului de închiriere se stabilește la 2 ani, cu posibilitatea prelungirii.

Art.9 Prețul de închiriere se va actualiza annual cu indicele inflației.

Art.10 Pentru cetățenii care au domiciliul stabil în municipiul Vatra Dornei participanți la licitație, se va aplica o bonificație de 10% din prețul de adjudecare.

Art.11 Pentru pășunile Runc și Silvicultorului vor fi reînoite contractele din anul precedent la prețul de 85.000 lei/ha.

Art.12 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru-fond funciar și Direcția Economică, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

MARIUS BADULESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

27.02.2004

NR.22