ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amenajării mansardei clădirii Scolii generale

din str. Chilia, pentru funcționarea Centrului de zi școlar

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.45/2003 a finanțelor publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “m” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă amenajarea mansardei clădirii Scolii generale din str. Chilia, pentru funcționarea Centrului de zi școlar, conform schiței și devizului estimativ din anexa ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

MARIUS BADULESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

27.02.2004

NR.23