ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei și Asociația “BISTRIȚA AURIE”, în vederea derulării programului “Centru de zi școlar pentru copii proveniti din familii cu probleme deosebite”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 27.02.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.45/2003 a finanțelor publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “x” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Parteneriatul dintre Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei și Asociația “BISTRIȚA AURIE” , în vederea implementării programului “Centru de zi școlar pentru copii proveniti din familii cu probleme deosebite”.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul D.S.I.E. și compartimentul asistență socială va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

MARIUS BADULESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

27.02.2004

NR.24