ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conditiilor de participare, la concursul

pentru ocuparea postului de “Șef Serviciu Contabilitate”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 27.02.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și ale HG nr.1209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “e” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de “Șef Serviciu Contabilitate” conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Organizarea concursului va avea loc după obținerea avizului de la ANFP.

Art.3 Primarul prin serviciul resurse umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

MARIUS BADULESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

27.02.2004

NR.25