ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii

“Grupului consultativ pentru probleme comunitare de interes deosebit”

și aprobarea Regulamentului de funcționare al acestuia

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 27.02.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Cartei europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg în 1985 ratificată prin Legea nr.199/1997 și a art.13 din O.G. nr.53/2002 privind Statutul cadru al unităților administrativ teritoriale aprobată prin Legea nr.96/2003;

În temeiul dispozițiilor art.3 alin.(3) și art. 38 alin. (2) lit. “b” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă constituirea “Grupului consultativ pentru probleme comunitare de interes deosebit” în municipiul Vatra Dornei.

Art.2 Se aprobă Regulamentul de funcționare al Grupului consultativ pentru probleme comunitare de interes deosebit conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul municipiului prin Serviciul DSIE va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

MARIUS BADULESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

27.02.2004

NR.26

 

 

 

Anexă la HCL nr.26/27.02.2004

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL

GRUPULUI CONSULTATIV

PENTRU PROBLEME COMUNITARE DE INTERES DEOSEBIT

 

 

Definiție, reglementare, principii

Art.1. Grupul consultativ pentru probleme comunitare de interes deosebit reprezintă o adunare reprezentativă a locuitorilor unității administrativ teritorială, ca o formă de consultare a cetățenilor asupra problemelor locale de interes deosebit.

Art.2 Reglementarea legală a acestei forme de consultare se înscrie, în principal, în prevederile Cartei europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg în 1985 ratificată prin Legea nr.199/1997, a art.3 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale și a art.13 din O.G. nr.53/2002 privind Statutul cadru al unităților administrativ teritoriale aprobată prin Legea nr.96/2003.

Art.3 Principiile ce stau la baza organizării și funcționării grupului sunt:

Categorii de probleme de interes deosebit

Art.4 Pot fi supuse consultării grupului următoarele categorii de probleme locale de interes deosebit:

Constituirea grupului

Art.5 Pot face parte din grupul consultativ cetățenii cu vârsta minimă de 14 ani, reprezentanți ai grupului de interese.

Art. 6 Grupul consultativ este format dintr-un număr de 100 membrii cu reprezentare a tuturor grupurilor de interese care se conturează după următoarele criterii:

Art.7 Reprezentanții se desemnează de către consiliul local, la propunerea primarului cu respectarea criteriilor de la art.6.

Odată cu desemnarea membrilor în grup se vor desemna și supleanții, în ordinea de prioritate.

Art.8 După ce au avut loc desemnarea membrilor prin hotărâre de consiliu, va fi organizată ședința de constituire a grupului, prin grija primarului.

Funcționarea grupului

Art.9 Grupul consultativ poate funcționa în două modalități: consultare în cadrul adunărilor și consultare prin corespondență.

Art.10 Convocarea adunării grupului se face de către primar, la inițiativa acestuia sau a unei treimi din numărul consilierilor în funcție, cu cel puțin trei zile înainte de data adunării.

Art.11 Cu ocazia convocării se va aduce la cunoștința fiecărui membru data, ora, locul și scopul adunării.

Art.12 Adunarea este legal constituită în prezența majorității membrilor și adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenți.

Art.13 Primarul prezintă problematica supusă atenției grupului.

Art.14 Reprezentanții primăriei vor asigura medierea dezbaterilor.

Art.15 În cadrul dezbaterilor fiecare membru al grupului poate formula propuneri în raport de problematica discutată.

Propunerile asemănătoare sunt grupate pe seturi de propuneri și după dezbateri se supun la vot.

În final se supune la vot problema pusă în discuție de către primar.

Art.16 Cu votul majorității membrilor prezenți poate fi stabilită modalitatea de vot secret.

Art.17 Consultarea grupului prin intermediul corespondenței se va face prin transmiterea către fiecare membru a problematicii, urmând ca în urma consultării cu grupul de interes din care provine, fiecare membru să transmită votul său la primărie unde vor fi centralizate.

Art.18 Votul asupra problematicii puse în discuție și propunerile făcute, fiecare cu numărul de voturi înregistrate, vor fi consemnate într-un proces-verbal, întocmit prin grija secretarului municipiului.

Art.19 Primarul va supune dezbaterii consiliului local, în prima ședință, rezukltatul consultării, în vederea stabilirii modalităților concrete de realizare și de finanțare, dacă este cazul.

Art.20 Rezultatele consultării au valoare de recomandare.

Adoptarea deciziei administrative ține de competența exclusivă a consiliului local sau primarului, în funcție de atribuțiile fiecăruia.

Art.21 La următoarea adunare a grupului, acesta va fi informat despre decizia luată de autoritățile administrației publice locale.

Drepturi și obligații ale membrilor

Art.22 Membrii grupului au poziții egale și sunt voluntari, activitatea acestora neimplicând financiar consiliul local.

Art.23 Membrii grupului au dreptul și obligația să participe la toate adunările convocate sau consultările prin corespondență, să-și exprime punctul de vedere și să facă propuneri, să-și exprime votul asupra problemelor puse în discuție.

Membrii grupului pot solicita de la reprezentanții primăriei informații suplimentare asupra problemei puse în discuție.

Art.24 Membrul grupului care lipsește nemotivat la două adunări sau nu trimite corespondența la două consultări consecutive va fi înlocuit de drept cu primul supleant.

Art.25 Luările de cuvânt ale membrilor vor fi concise și la obiect, nefiind permise discuții în afara problematicii supuse dezbaterii sau polemici între membrii grupului.

Cu votul majorității celor prezenți poate fi limitat dreptul de discurs al unui membru care prin atitudinea sa duce la imposibilitatea desfășurării în bune condiții a adunării.

Dispoziții finale

Art.26 Organizarea consultărilor grupului cade în sarcina primăriei.

Art.27 Consultarea grupului într-o anumită problemă nu exclude posibilitatea consultării cetățenilor pentru aceeași problemă și prin referendum local sau adunări publice.