ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind soluționarea contestației formulată de

Răduț Raul și Răduț Ramona

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 27.02.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii locuinței nr.114/1996, a HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996, ale Legii nr.152/1998 privind înființarea ANL și ale Legii nr.29/1990 a contenciosului administrativ.

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “s” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge contestația formulată de Răduț Raul și Răduț Ramona, cu privire la repartizarea locuințelor sociale pentru tineri din tronsonul C și D al Blocului nr.1 din str. Podu Verde..

Art. 2 Cu drept de atac în condițiile Legii nr.29/1990 a contenciosului administrativ.

Art. 3 Primarul municipiului prin Compartimentul Juridic va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

Consilier local

MARIUS BADULESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

27.02.2004

NR.27