ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scrisorii de intenție privind colaborarea cu Grupul NTL-DSL în vederea atragerii de fonduri investiționale în municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 27.02.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.45/2003 a finanțelor publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “x” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se dă acordul de principiu privind colaborarea Primăriei municipiului Vatra Dornei cu Grupul spaniol NTL-DSL, în vederea atragerii de fonduri investiționale în municipiul Vatra Dornei.

Art.2 Se împuternicește primarul municipiului pentru semnarea scrisorii de intenție, anexă la prezenta hotărâre, și pentru a continua discuțiile și negocierile cu Grupul spaniol NTL-DSL.

Art.3 Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

MARIUS BADULESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

27.02.2004

NR.28