ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind participarea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, în calitate de acționar și delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare proprietatea municipiului la S.C. ACET S.A. Suceava, care va funcționa prin reorganizarea ca operator regional pentru realizarea obiectivului “Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în județul Suceava” în cadrul Programului SAMTID

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.03.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu:

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (1) lit. “c” și “x”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă participarea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei în calitate de acționar la S.C. ACET S.A. Suceava, care va funcționa prin reorganizarea ca operator regional al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare pentru municipiile Rădăuți, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, cât și pentru orașele Gura Humorului, Siret și Solca, în realizarea obiectivului “ Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în județul Suceava” în cadrul programului SAMTID.

(2) Aportul Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei la mărirea capitalului social al S.C. ACET.S.A. Suceava, în vederea reorganizării acesteia ca operator regional, va fi stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.2. Se aprobă delegarea directă a gestiunii serviciilor de apă și de canalizare proprietatea municipiului Vatra Dornei, către S.C. ACET S.A. Suceava, după reorganizarea și obținerea licenței de către societate.

Art.3. Declarația de parteneriat prezentată în anexă, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă plata cotizației pe anul 2004, în sumă de 5 milioane de lei, Asociației pentru alimentări cu apă, canalizări și salubrizări în municipiul Vatra Dornei, constituită în baza HCJ Suceava nr.86/2001.

Art.5. Primarul municipiului prin Direcția economică, DADP și Serviciul Dezvoltare Strategică și Integrare Europeană va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

Consilier local

MIHAI PINTILESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.03.2004

NR.29