ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2004

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 14.01.2004

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale și art. 30-34 din Legea nr.507/2003 a bugetului de stat pe anul 2004, precum și ale HG nr.1254/2003;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”d”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2004, cu veniturile, respectiv cheltuielile, în sumă de 137 miliarde lei.

Art. 2 Detalierea veniturilor și a cheltuielilor este prezentată în anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă lista de investiții pentru anul 2004 conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă lista programelor pentru anul 2004 conform anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Direcția economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

IOAN MORARU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

14.01.2004

NR.3