ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de măsuri în vederea bunei gospodăriri

a municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.03.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.18 din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de măsuri în vederea bunei gospodăriri a municipiului Vatra Dornei, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se numește Comisia pentru recepționarea lucrărilor executate conform planului în următoarea componență:

Președinte: Constantin Huțanu – primar

Membri: Nicușor Cojocaru – viceprimar

Petrică Borgovan – secretar

Mihai Pintilescu – consilier local

Cezar Ioja – consilier local

Mircea Rusu – consilier local

Secretar: Rodica Albei – șef serviciu DSIE

Art. 3 Se aprobă alocarea sumei de 500 milioane lei pentru realizarea planului prevăzut la art.1.

Art. 4 Primarul municipiului prin Direcția economică și DADP, precum și persoanele nominalizate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

MIHAI PINTILESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.03.2004

NR.30

 

 

 

 

 

Anexă la HCL nr.30/30.03.2004

 

PLAN DE MĂSURI ÎN VEDEREA BUNEI GOSPODĂRIRI

A MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

Lucrarea

Executant

Termen de execuție

Responsabili

din partea Consiliului local

Responsabili

din partea Primăriei

Igienizarea malurilor râurilor Dorna și Bistrița și a pâraielor afluente

DADP

15.04.2004

caracter permanent

Boca Roman

Ichim Gheorghe

Mironov Ignat

Cătălin Boiarinof

Curățarea rigolelor stradale

DADP

15.04.2004

caracter permanent

Petru Georgiu

Curățarea curților, căilor de acces și a spațiilor dintre blocuri

locatarii

15.04.2004

caracter permanent

Ciobanu Aneta

Tărniceru Gabriela

Marica Eugen

Marica Mariana

Gardieni publici

Curățarea gurilor de scurgere a apelor pluviale a șanțurilor și podețelor aparținând domeniului public

DADP

15.04.2004

Buzilă Gheorghe

Maxim Candrea

Mironov Ignat

Curățarea gurilor de scurgere a apelor pluviale a șanțurilor și podețelor aparținând domeniului privat

locatari

15.04.2004

Marica Eugen

Marica Mariana

Gardieni publici

Curățarea și igienizarea spațiilor verzi din domeniul public, inclusiv cimitirul eroilor

DADP

15.04.2004

Moraru Ioan

Druiu Ion

Văruirea copacilor din domeniul public

DADP

15.04.2004

Bartoș Gheorghe

Mironov Ignat

Plantarea de puieți și arbuști

DADP

15.05.2004

Ciobanu Aneta

Bădulescu Marius

Viceprimarul

Pintescu Ghe.

Repararea și înlocuirea coșurilor de gunoi stradale, a semnelor de circulație și indicatoarelor stradale

DADP

15.04.2004

Piticariu Ioan

Apetrii Toader

Lostun Cristina

Igienizarea pieței agroalimentare și a bazarului

Administrație Pieței

30.04.2004

Merenca Eugenia

Irimescu Benone

Refacerea aspectului clădirilor instituțiilor publice

DADP

15.05.2004

caracter permanent

Merenca Eugenia

Agapi Eugenia

Apetrii Toader

Verificarea existenței și calității drapelelor și a însemnelor statului și a municipiului

Comp. administrativ

15.04.2004

Drăgan Sabin Adrian

Pilug Lăcrămioara

Revizuirea tuturor panourilor publicitare din domeniul public (poziționare, refacere texte și imagini, etc.)

DADP

15.04.2004

Apetrii Toader

Bălan Dan