ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind validarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosință gratuită, în vederea construcției de locuințe pentru tineri,

în conformitate cu Legea nr.15/2003

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.03.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și ale art.2 din HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se validează inventarul terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosință gratuită, în vederea construcției de locuințe pentru tineri, în temeiul Legii nr.15/2003, așa cum este prezentat în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Loturile de teren vor fi atribuite în următoarea ordine de prioritate:

-tineri căsătoriți cu copii

-tineri căsătoriți fără copii

-tineri necăsătoriți

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

MIHAI PINTILESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.03.2004

NR.31

 

 

Anexă la HCL nr.31/30.03.2004

 

 

SITUAȚIA

terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, din intravilanul municipiului Vatra Dornei

 

 

Municipiul Vatra Dornei

Suprafața totală

-mp-

Din care:

Curți, construcții

arabil

vii

livezi

pășuni

Strada: Miriștei nr.4A

380

380

-

-

-

-

Strada: Foresta fn

2000

2000

-

-

-

-

Str. Foresta intersecție cu str. Unirii

1000

1000

-

-

-

-

Strada: Lumea Nouă

500

500

-

-

-

-

Strada: Eroilor

2000

2000

-

-

-

-

Strada: Argestru

500

500

-

-

-

-

TOTAL

6380

6380

-

-

-

-

 

Primar Secretar

Constantin Huțanu Petrică Borgovan