ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea și funcționarea activității de taximetrie

în municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.03.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere și prevederile Ordinului Ministrului Administrației Publice nr. 275/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “i” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul privind desfășurarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi permanente și sezoniere, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă atribuirea unui număr maxim de 10 autorizații permanente pentru transport persoane în regim de taxi, a unui număr maxim de 5 autorizații taxi permanente pentru transport bunuri în regim de taxi și a unui număr maxim de 5 autorizații taxi sezoniere.

Art. 4 (1) Se aprobă taxele pentru autorizare, după cum urmează:

a) autorizatie pentru executarea serviciului public taxi cu valabilitate 5 ani
- operator taxi - 1.000.000 lei
- taximetrist independent - 500.000 lei

b) autorizatie taxi permanenta cu valabilitate 5 ani :
- operator taxi - 300.000 lei/autorizatie
- taximetrist independent - 300.000 lei/autorizatie

c) viza anuala autorizatie taxi și autorizație sezonieră
- operator taxi - 300.000 lei/autorizatie
- taximetrist independent - 300.000 lei/autorizatie

(2) La eliberarea autorizațiilor nu se mai percepe taxa de viză anuală.

Art. 5 (1) Se aproba limitele minime si maxime ale tarifelor pentru activitatea de taximetrie dupa cum urmeaza :

a) pentru transport de persoane :
- tarif kilometric minim - 5000 lei/km
- tarif kilometric maxim - 20.000 lei/km
- tarif orar minim -50.000 lei/ora
- tarif orar maxim -200.000 lei/ora
- tarif de pornire minim - 7000 lei/pornire

b) pentru transport de marfa:
- tarif kilometric minim - 10.000 lei/km
- tarif kilometric maxim - 40.000 lei/km
- tarif orar minim - 100.000 lei/ora
- tarif orar maxim - 400.000 lei/ora
- tarif de pornire minim - 10.000 lei/pornire

(2) Tarifele aprobate la alineatul precedent includ TVA .

Art. 6 Culoarea autoturismelor pentru care se elibereaza autorizatie in vederea transportului in regim de taxi a persoanelor si marfurilor va fi opțională.

Art. 7 (1) Se stabilesc locurile de așteptare taxi după cum urmează:

(2) Accesul taxiurilor în locurile de așteptare se va face pe baza unui permis de acces eliberat la autorizare, după plata taxei prevăzută de regulament.

Art. 8 Activitatea compartimentului privind serviciul de transport local va fi asigurată de Compartimentul de transport local și de mărfuri din cadrul DADP.

Art. 9 Primarul municipiului, prin Compartimentul de transport local și de mărfuri din cadrul DADP, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

MIHAI PINTILESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.03.2004

NR.33